Nguyễn Đệ

Thanh Chương toàn thư

(Tặng thưởng và Danh hiệu)
 
Dòng 27: Dòng 27:
*02 Huân chương Kháng chiến (hạng nhất)
*02 Huân chương Kháng chiến (hạng nhất)
*Nhiều phần thưởng cao quý khác.  
*Nhiều phần thưởng cao quý khác.  
-
*Ông được phong Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân năm 1998.
+
*Ông được phong Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân năm 1978.
 +
 
==Tham khảo==
==Tham khảo==
* {{cite book |title=Tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam qua những trang hồi kí|author= Nhiều tác giả |year=2005 |publisher=NXB Quân đội Nhân dân|pages=612}}
* {{cite book |title=Tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam qua những trang hồi kí|author= Nhiều tác giả |year=2005 |publisher=NXB Quân đội Nhân dân|pages=612}}

Bản hiện tại lúc 14:21, ngày 13 tháng 8 năm 2010

Công cụ cá nhân