Nguyễn Đệ

Thanh Chương toàn thư

(Liên kết ngoài)
Dòng 26: Dòng 26:
*[http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_khu_9 Quân khu 9]
*[http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_khu_9 Quân khu 9]
*[http://www.quansuvn.net/index.php?PHPSESSID=33bfad09a3aa11b260ad61d48f9b36a2&topic=102.90 Hồi kí tướng Nguyễn Đệ]
*[http://www.quansuvn.net/index.php?PHPSESSID=33bfad09a3aa11b260ad61d48f9b36a2&topic=102.90 Hồi kí tướng Nguyễn Đệ]
 +
*[http://vn.360plus.yahoo.com/tranthanhhang1953/article?mid=63 Chiếc Radio và câu chuyện tình cảm động của vị tướng anh hùng]

Phiên bản lúc 02:43, ngày 6 tháng 4 năm 2010

Công cụ cá nhân