Nguyễn Đệ

Thanh Chương toàn thư

(Sự nghiệp)
(Sự nghiệp)
Dòng 18: Dòng 18:
Sau 30 tháng 4 năm 1975, ông làm Sư đoàn trưởng rồi Tư lệnh Mặt trận 797, chỉ huy các lực lượng chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp Cam-pu-chia xây dựng lực lượng.
Sau 30 tháng 4 năm 1975, ông làm Sư đoàn trưởng rồi Tư lệnh Mặt trận 797, chỉ huy các lực lượng chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp Cam-pu-chia xây dựng lực lượng.
-
Năm 1986  - 1996, Tư lệnh quân khu 9.
+
Năm 1986  - 1996, ông là Tư lệnh quân khu 9.

Phiên bản lúc 02:41, ngày 6 tháng 4 năm 2010

Công cụ cá nhân